Davčni vidik

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) v 20. členu določa, da se pri ugotavljanju davčne osnove oziroma priznavanju odhodkov zavezanca, oblikovanje rezervacij, prizna kot odhodek v znesku, ki ustreza 50% oblikovanih rezervacij.

Kljub zgornji dikciji pa se ob prehodu na nov način sestavljanja računovodskih poročil, dodatno oblikovanje ali odprava rezervacij za pokojnine, jubilejne nagrade in za odpravnine štejejo kot spremembe računovodskih usmeritev zavezanca. (98. člen ZDDPO-2) – torej oblikovanje rezervacij ali odprava le teh ne predstavlja davčne olajšave. Ta določba velja tudi pri sestavi davčnega obračuna za leto 2006.

Kdaj pa se rezervacije priznajo za davčne namene? 100% oziroma 50% ob oblikovanju začasno davčno nepriznane rezervacije se davčno priznajo ob njihovi porabi ali odpravi.

Da bolje razumeš, je potrebno včasih pogledati iz drugega zornega kota.