Metoda izračuna rezervacij

Pri izračunu rezervacij se uporablja metoda predvidene pomembnosti enot pri čemer se vsi aktuarski dobički in izgube ter stroški preteklega službovanja pripoznajo takoj.

Metoda predvidene pomembnosti enot ((P)UCM – (projected) unit credit method znana tudi kot metoda vračunavanja zaslužkov sorazmerno z opravljenim delom ali kot metoda zaslužkov na leta službovanja) obravnava vsako obdobje službovanja kot takšno, ki povečuje dodatno enoto pravice zaslužkov in pri ugotavljanju končne obveze meri vsako enoto posebej.

Pri izračunu rezervacij se uporabljajo aktuarske predpostavke, ki so najboljše ocene spremenljivk, ki v podjetju določajo končno višino rezervacij za dolgoročne zaslužke. Aktuarske predpostavke zajemajo:
demografske predpostavke o prihodnjih značilnostih sedanjih in prejšnjih zaposlencev (in članov njihovih družin), ki so upravičeni do zaslužkov. Med te predpostavke štejemo:

  • umrljivost,
  • invalidnost,
  • zgodnje upokojevanje,
  • stopnje fluktuacije zaposlencev,
  • finančne predpostavke:
  • inflacija,
  • donosnost obveznic,
  • diskontna stopnja,
  • prihodnja raven plač in drugih zaslužkov v podjetju in RS,
  • prihodnje zdravstvene stroške.

Aktuarske predpostavke morajo biti nepristranske, torej niti preveč previdne niti nepremišljene. Finančne predpostavke pa morajo temeljiti na tržnih pričakovanjih na datum bilance stanja za obdobje, v katerem je potrebno poravnati obveze.

Aktuarski dobički in izgube, ki jih je potrebno pri metodi izračuna rezervacij pripoznati takoj so lahko posledica povečanj ali zmanjšanj sedanje vrednosti obveznosti. Vzroki za aktuarske dobičke in izgube so na primer:
nepričakovano visoka ali nizka stopnja fluktuacije zaposlencev, zgodnje upokojevanje ali umrljivost ali pa povečanje plač in drugih zaslužkov ter zdravstvenih stroškov,
učinek sprememb diskontne stopnje
učinek sprememb ocen prihodnje fluktuacije zaposlencev, zgodnjega upokojevanja ali umrljivosti ali pa povečanja plač in drugih zaslužkov ter zdravstvenih stroškov,

Vse zgoraj naštete spremenljivke je potrebno upoštevati v okvirjih splošne kolektivne pogodbe, kolektivne pogodbe na ravni dejavnosti, podjetniške kolektivne pogodbe oziroma splošnih aktih podjetja, saj se v omenjenih pogodbah večinoma določi način in tudi vrednosti dolgoročnih zaslužkov.

Da bolje razumeš, je potrebno včasih pogledati iz drugega zornega kota.