Računovodski okvir

V Slovenskih računovodskih standardih (Uradni list RS, 118/05) je v 10.44 členu določeno, da je potrebno v podjetju oblikovati rezervacije tudi za dolgoročne zaslužke, kot so jubilejne nagrade, odpravnine pri upokojitvi, ter za pokojnine in druge zaslužke. Pri razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju teh rezervacij je potrebno upoštevati MRS 19 – Zaslužki zaposlencev in MRS 26 – Obračunavanje in poročanje pokojninskih programov.

Ker na pokojninskem področju v Sloveniji ni prakse, da bi podjetja imela svoje pokojninske programe, ki bi jih tudi izvajala, se zgornje besedilo skoncentrira v upoštevanje MRS 19.

MRS 19 je v večini napisan prav za obravnavo pokojninskih programov vendar vključuje tudi definicijo dolgoročnih zaslužkov, ki jih podjetja v Sloveniji tudi dejansko izplačujejo.

Da bolje razumeš, je potrebno včasih pogledati iz drugega zornega kota.