Računovodsko evidentiranje

Ko v posameznem podjetju pripoznajo oblikovane rezervacije, se s tem zmanjša preneseni poslovni izid. Če podjetje izpolnjuje vse ostale pogoje za pripoznanje terjatev za odloženi davek, se le-te izmerijo po davčnih stopnjah, za katere se pričakuje, da se bodo uporabljale v letu, ko bo terjatev za odloženi davek povrnjena. Uporabljajo se davčne stopnje in davčni predpisi uveljavljeni do dneva bilance stanja.

Ob porabi rezervacij (dejanska izplačila) se istočasno za porabljene rezervacije odpravijo terjatve za odloženi davek, saj se odhodek ob porabi davčno prizna. Terjatve za odloženi davek je nato potrebno prevrednotiti glede na aktualne davčne stopnje (za leto 2006: 25%, za leto 2007: 23%, za leto 2008: 22%, za leto 2009: 21% in po letu 2010: 20%).

Ob koncu poslovnega leta je potrebno na novo izračunati (oceniti) potreben znesek rezervacij. Poleg navedenega je potrebno za računovodske namene izračunati še strošek sprotnega službovanja, strošek obresti in znesek aktuarskih dobičkov ali izgub.

Da bolje razumeš, je potrebno včasih pogledati iz drugega zornega kota.