Zaslužki zaposlencev

Zaslužki zaposlencev so vse oblike nadomestil, ki jih daje podjetje v zameno za službovanje zaposlencev. Delimo jih na:

  • kratkoročne zaslužke,
  • odpravnine,
  • pozaposlitvene zaslužke,
  • drugi dolgoročni zaslužke in
  • nagrajevanje v obliki delnic in opcij (MSRP 2)

Kratkoročni zaslužki zaposlencev so zaslužki zaposlencev (brez odpravnin), ki v celoti zapadejo v plačilo v dvanajstih mesecih po koncu obdobja, v katerem so zaposlenci službovali. Sem štejemo plače zaposlencev, prispevke za socialna zavarovanja, plačila za morebitne odsotnosti z dela (dopust, bolniška), udeležba v dobičku podjetja, dodatek za prehrano in nedenarna nadomestila (zdravniška oskrba, nastanitev, določene storitve, avtomobili).

Odpravnine so zaslužki zaposlencev, ki jih treba plačati bodisi:
zaradi odločitve podjetja, da konča službovanje zaposlencev pred normalnim datumom upokojitve; ali
zaradi odločitve zaposlencev, da v zameno za takšne zaslužke prostovoljno zapustijo delovna mesta.

Pozaposlitveni zaslužki so zaslužki zaposlencev (brez odpravnin), ki jih je treba plačati po prenehanju službovanja. Pozaposlitveni zaslužki so upokojitveni zaslužki, kot so pokojnine in drugi pozaposlitveni zaslužki, kot sta recimo pozaposlitveno življenjsko zavarovanje in pozaposlitvena zdravstvena oskrba.

Drugi dolgoročni zaslužki zaposlencev so zaslužki zaposlencev (razen pozaposlitvenih zaslužkov in odpravnin), ki ne zapadejo v plačilo v celoti v dvanajstih mesecih po koncu obdobja, v katerem zaposlenci službujejo. Sem sodijo plačila za dolgotrajne odsotnosti (dopust za dolgo službovanje ali študijski dopust), jubilejne nagrade ali nagrade za dolgo službovanje, nadomestila za čas dolgotrajne delovne nezmožnosti, deleži v dobičku in premije, ki so plačljivi dvanajst mesecev ali kasneje po koncu obdobja, v katerem zaposlenci opravijo ustrezno delo in odloženi zaslužki, plačani dvanajst mesecev ali kasneje po koncu obdobja, v katerem so zasluženi.

Nagrajevanje v obliki delnic, opcij in ostalih finančnih instrumentov ureja MSRP 2.

Da bolje razumeš, je potrebno včasih pogledati iz drugega zornega kota.